GLÁSNIKI – L J O B A J E N Č E – nov cikel za zavestno delo z glasovi – kontemplacija – gib – poezija – petje – ponovna povezava s kraljestvi narave in vesolja – začetek 10. 1. 2024

Delite

Facebook
Twitter
LinkedIn
©Photo. R.M.N. / R.-G. OjŽda

Lepo vabljeni na delavnice za glas vsako drugo sredo v mesecu – 10. 1., 14. 2., 13. 3., 10. 4., 8. 5., 12. 6. 2024 E: glas@ljobajence.eu

V jeziku so vtisnjene moči Besede, ki nas in svet oblikuje od samih začetkov.

V l j u d s k i p e s m i j e o d t i s n j e n a v e z m e d s v e t o v i v e s o l j a i n potjo r a z v o ja č l o v e š k e g a g l a s u s k o z i d o b e , k o j e š e p e l s k u p a j , v s k u p n o s t i i n b i l p o v e z a n z ritmom zvezd in u t r i p o m n a r a v n e g a ž i v l j e n j a. O p e v a j o l e p o t o n a p r e p r o s t n a č i n . Pr e p r o s t o p a j e s v e t o . J e g r a l t i h o t n e p o v e z a v e z i z v o r o m glasov. Božanskim logosom.

Človek prihodnosti bo zavestno povezal s kraljestvi narave in vesolja s svojim jazom, dušo in telesom, če bo želel preseči odtujenost in zaverovanost zgolj v materializem.

D u h o v n o o d k r i v a n j e t o n o v i n g l a s o v o s v o b a j a n a š e l a s t n e u s t v a r j a l n e s i l e.

  • o s n o v n i g i b i n g l a s o v i 1 2 s o g l a s n i k o v i n 7 s a m o g l a s n i k o v glede na tekoči mesec delavnice,
  • oblikotvorne sile govora po elementih
  • o b r e d n a i n l j u b e z e n s k a s l o v e n s k a l j u d s k a p e s e m – petje,
  • zdravilne sile glasov jezika in skupinskega petja.
Godec pred peklom, Ljoba Jenče, lajna

Srednjeveška balada, zaigrana na lajno slepih pevcev nas popelje v čas pred velikimi odkritji. V čas, ko je glas s pomočjo bordunskega tona priklical živo prisotnost svetov onostranstva. Ali danes v to še verjamemo? Foto: MB, koncert Buge waz primi gralva Venus, L. Jenče in E.I. Grafenauer, Celje, 2023

 

K r a j : Waldorfska šola L j u b l j a n a, Streliška 12.

U r a :  1 7 . 00  –  20.0 0

C e n a :  30  e u r posamezna delavnica, (25 eur ob prijavi na celoten cikel).

P r e d z n a n j e : n i p o t r e b n o. Vsaka delavnica bo samostojna celota. Lahko se prijavite na vseh šest hkrati ali na posamezno.

O p r e m a : n o t r a n j i c o p a t i , n a j b o l j e š o l s k i , u d o b n a o b l a č i l a , v o d a.

P r i j a v e: d o  ponedeljka, 8.1.2024, mesečno pa v ponedeljek pred sredo oz. do z a p o l n i t v e m e s t

E: g l a s @ l j o b a j e n c e . e u

Ljoba J e n č e s e v e č  k o t t r i d e s e t l e t p o s v e č a z b i r a n j u , r a z i s k o v a n j u i n o h r a n j a n j u l j u d s k e g a g l a s b e n e g a i n  p r i p o v e d n e g a  i z r o č i l a .

G o s t o v a l a j e n a š e s t i h c e l i n a h i n š e p o s e b e j m e d s t a r i m i k u l t u r a m i T i b e t a , A v s t r a l i j e , A f r i k e , B a l t i k a , B a l k a n a , A r g e n t i n e , K a n a d e z a z n a l a , d a s e s p e t j e m n a š i h s t a r i h p e s m i v g l o b i n a h s p r o ž i j o s i l e , k i s o v s e p o v e z o v a l n e , t a k o m e d s k u p i n a m i r a z l i č n i h n a r o d o v , k o t t u d i n a r a v e , k i s e i z k a z u j e k o t ž i v o b i t j e . K i n a s h r a n i .

N a d e l a v n i c i b o m o v s t o p i l i v ta p r e p r o s t i, a ne enostaven s v e t i n s k o z i n e k a j o b r e d n i h i n l j u b e z e n s k i h p e s m i s l o v e n s k i h p o k r a j i n o d s t r l i z n a n j a o s o g l a s n i k i h i n s a m o g l a s n i k i h , g l a s o v i h z o d i a k a l n i h b i t i j i n p l a n e t o v , k i j i h j e v 2 1 . s t . n a n o v o osvetlil dr. R u d o l f S t e i n e r . S p o g l e d o m i z c e l o v i t o s t i v e s o l j a t e s i l e t v o r i j o t u d i n a š e f i z i č n o , e t e r i č n o in d u š e v n o t e l o . D a l a h k o d u h z a i g r a s v o j p l e s skozi ž i v l j e n j e .

Prispevki

podatki za placilo